Strona główna |Linki:

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Europejski Fundusz Społeczny
www.kapitalludzki.gov.pl


WUP
www.wup.poznan.pl


Gmina Żerków
www.zerkow.plO Projekcie

UE

    Projekt pt. Akademia Równych Szans w Gminie Żerków - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Żerków jest realizowany przez Gminę Żerków / Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie.

Akademia Równych Szans

Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2013 roku.

Projekt jest realizowany przez Gminę Żerków na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nr: POKL.09.01.02-30-219/11) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt finansowany jest w 85% ze środków unijnych (z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i w 15 % ze środków krajowych

Beneficjent tj. Gmina Żerków/Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie w efekcie złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Akademia Równych Szans w Gminie Żerków" pozyskał dofinansowanie w wysokości 2.546.233,00 zł.

Jest to zdecydowanie największy projekt zakładający przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowany dotychczas na terenie gminy Żerków.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych ponad 25 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych!


Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum w Żerkowie z uwzględnieniem ICT (technologii informatycznej), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
  2. Podniesienie wiedzy uczniów gimnazjum w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej.
  3. Zwiększenie szans edukacyjnych, podniesienie motywacji dalszego kształcenia, rozwoju uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

    Projektem objęte zostały Szkoły Podstawowe w DobieszczyĄnie, Chrzanie, Komorzu i Żerkowie, oraz Gimnazjum w Żerkowie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!!!

 

 

UE